REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO
„Stary Bór” w Murzasichlu

Park linowy położony jest w Murzasichlu. To wysokościowy system platform i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach, składający się z tras o różnych stopniach trudności.

Ten typ aktywności jest skierowany do osób wykazujących się odpowiednimi warunkami fizycznymi i psychicznymi, pozwalającymi na praktykowanie tego typu aktywności zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ustalonymi przez właściciela.
Wejście na jakąkolwiek trasę może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, podpisaniu odpowiedniego oświadczenia (złożeniu pisemnej deklaracji akceptacji warunków uczestnictwa), odbyciu szkolenia instruktażowego oraz dopuszczeniu przez instruktora.
Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:
Trasa „Adventure” (linowa górna) : minimalny wzrost: 140 cm, minimalny wiek: 7 lat. Osoby w wieku 7 – 12 lat: przejście tylko z osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat), która musi przechodzić trasę wraz z dzieckiem oraz powinna pomagać i nadzorować podczas asekuracji. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką. Jedna osoba pełnoletnia może towarzyszyć maksymalnie dwójce dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Uczestnicy w wieku od 13 do 17 lat mogą korzystać z atrakcji bez opieki osoby dorosłej po uprzednim przedstawieniu oświadczenia prawnego opiekuna, który zezwala na taką sytuację i bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika. Uczestnicy pełnoletni (ukończone 18 lat) mogą korzystać z atrakcji po podpisaniu oświadczenia.
Trasa „Leśnych Ludków” (dolna): minimalny wzrost: bez ograniczeń, minimalny wiek: 3 lat, dzieci mogą samodzielnie przechodzić trasę dolną pod ścisłym nadzorem opiekuna lub instruktora znajdującego się na ziemi pod trasą linową.
Zabronione jest wnoszenie i spożywanie na terenie parku alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Osobom będącym po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego, obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren parku.
Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w wypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, wynikającego z nieprzestrzegania regulaminu oraz nierespektowania instrukcji udzielonych przez obsługę parku zgodnie ze szkoleniem, o którym mowa w pkt 2 i 11. Każdy uczestnik pokonuje trasy samodzielnie (bez udziału instruktora) i na własną odpowiedzialność stosując się do instrukcji uzyskanych na szkoleniu.
Podstawą do uczestnictwa w atrakcjach parku jest posiadanie ważnego biletu (nabytego w kasie parku) oraz spełnieniu kryteriów z pkt. 2 i 3. Bilet upoważnia do korzystania z poszczególnych tras w dniu zakupu. Zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na korzystanie z atrakcji w parku zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu. Do kontroli biletów upoważniona jest obsługa parku. Bilet wstępu należy zachować przynajmniej do czasu zakończenia przejścia trasy. Uczestnik, który przy kontroli nie ma biletu, bez względu na przyczynę, uważa się za uczestnika beż ważnego biletu.
Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz palenia (poza miejscami do tego wyznaczonymi)
Każdy uczestnik przed wyruszeniem na trasy otrzymuje certyfikowany sprzęt asekuracyjny (uprząż, lonża, karabinki do podczepienia, bloczek do tyrolki oraz kask) chroniący podczas pokonywania tras przed upadkiem z wysokości, umożliwiający bezpieczne korzystanie z parku linowego. Wszelkie zabezpieczenia (przeciw upadkowi z wysokości i związanym z tym szokiem) są certyfikowane i mają za zadanie ratowanie życia oraz ograniczenie konsekwencji upadku lub uderzenia, nie gwarantują jednak, że ewentualny wypadek lub uderzenie nie pozostawią śladów.
Odbiór sprzętu asekuracyjnego następuje w magazynie po okazaniu ważnego biletu wstępu.
Zabronione jest używanie sprzętu asekuracyjnego innego niż wydanego przez obsługę „Starego Boru”.
Instruktor podczas szkolenia instruktażowego uczy każdego uczestnika zasad posługiwania się sprzętem asekuracyjnym i objaśnia prawidłowy sposób pokonywania tras. Przed wejściem na trasę instruktor sprawdza poprawność zamocowań sprzętu asekuracyjnego.
Jeżeli sprzęt zostanie przez uczestnika zdjęty (np. wyjście do WC), przed powrotem na trasę należy zgłosić się do instruktora celem sprawdzenia prawidłowości jego zamocowania. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
Po przejściu trasy, sprzęt asekuracyjny należy niezwłocznie zwrócić do magazynu. Zdjęcie sprzętu asekuracyjnego następuje w wyznaczonym miejscu przy kasie.
Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia parku linowego, jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
Zarządca parku zastrzega sobie prawo do przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie, w razie złych warunków atmosferycznych (silne opady, silny wiatr, burza etc.) lub innego niespodziewanego zdarzenia, mogącego zagrażać bezpieczeństwu uczestników. Osoby, które były zmuszone do przerwania uczestnictwa w związku z w/w warunkami mogą wykorzystać bilet w innym terminie. W tym celu należy niezwłocznie udać się do punktu sprzedaży biletów, celem dokonania odpowiedniego zapisu. W razie rezygnacji z uczestnictwa z wszystkich lub części atrakcji z innych przyczyn, zależnych od uczestnika (np. złe samopoczucie) właściciel parku nie zwraca pieniędzy za bilet. Za niewykorzystane bilety wstępu bez winy „Starego Boru” zwrot pieniędzy nie przysługuje.
Zarząd parku zastrzega sobie prawo do rezerwacji części lub całego parku dla grup zorganizowanych i imprez. Przed przyjazdem do Parku zaleca się kontakt telefoniczny. Istnieje możliwość rezerwacji terminu i trasy przejścia z uwagi na ograniczoną ilość osób biorących udział w zabawie.
Zaleca się, aby każdy uczestnik posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
W razie wypadku, uszkodzenia ciała lub innego podobnego zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić obsługę „Starego Boru”, która zobowiązana jest do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku, a w razie potrzeby wezwania pogotowia.
Zarządca parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
Na terenie „Starego Boru” obowiązuje zakaz niszczenia roślin. Wstęp na teren parku może odbywać się wraz z psami, jednakże muszą one pozostać zapięte na smyczy i posiadać zamocowany kaganiec oraz pozostać pod ciągłym i bezpośrednim dozorem. Za szkody na terenie parku odpowiedzialność ponosi właściciel (osoba, pod kogo dozorem jest pies).
Zarząd „Starego Boru” ma możliwość kwestionowania autentyczności oświadczeń i z tego tytułu nie wyrazić zgody na sprzedaż biletu.
Należy stosować się do informacji i nakazów umieszczonych na tablicach informacyjnych oraz bezwzględnie podporządkować się zaleceniom instruktorów parku.
Zarządca „Starego Boru” zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu parku osoby, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu bez prawa żądania zwrotu ceny za bilet.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzja i interpretacja przepisów należy do obsługi parku.
ZASADY ASEKURACJI: Osoby korzystające z parku linowego powinny bezwzględnie przestrzegać następujących zasad asekuracji:
Trasa „Extreme”rozpoczyna się od ścianki wejściowej, na której używamy do asekuracji wyłącznie podwójnej lonży z dwoma karabinkami, które podczas wspinaczki przepinamy pojedynczo do punktów asekuracyjnych(lin stalowych) oznaczonych kolorem czerwonym. Należy pamiętać przy pokonywaniu ścianki (zarówno w górę jak i w dół), aby zawsze przynajmniej jeden karabinek, zaczepiony do punktów (pętli) asekuracyjnych, znajdował się powyżej wysokości pasa, w celu wyeliminowania zagrożenia upadku o długości większej niż długość lonży asekuracyjnej (co grozi kontuzją kręgosłupa).
Po dojściu do platformy umieszczonej na drzewie należy przepiąć się do liny asekuracyjnej oznaczonej kolorem czerwonym (opisanej wokół drzewa). Przepiąć należy się najpierw jednym karabinkiem a później drugim do tej samej pętli a następnie przejść na krawędź platformy, gdzie rozpoczyna się przeszkoda linowa.
Po każdym wpięciu karabinka lub bloczka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy zawsze sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
Podczas przejścia przez park linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika, a chwytać można jedynie za lonżę
W przypadku nietypowych przejść należy wpiąć karabinki w punkty asekuracyjne w sposób prezentowany na tabliczkach informacyjnych.
Podczas poruszania się po przeszkodach nie wolno dotykać rękoma lin stalowych.
Podstawowa zasada asekuracji polega na tym, żeby nigdy nie dopuścić do sytuacji, w której w jednym momencie mamy wypięte 2 karabinki z lin lub pętli asekuracyjnych.
Podczas pokonywania tras należy być ZAWSZE wpiętym do „liny życia”!
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Osoby korzystające z parku linowego powinny bezwzględnie przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
Na jednej platformie mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
W trakcie pokonywania tras na każdym przejściu może znajdować się tylko jedna osoba. Następna osoba może rozpocząć wchodzenie na przeszkody dopiero, gdy idący z przodu uczestnik znajdzie się na następnej platformie.
Podczas spaceru w parku oraz pokonywania tras należy zachowywać się spokojnie. Zakazuje się biegania, huśtania, skakania na platformach i przeszkodach, kołysania i szarpania linami, hałasowania oraz działania w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników. Należy zachować najwyższą ostrożność zarówno na ziemi jak i na wysokości tras.
Do pokonywania tras zaleca się ubiór sportowy. W przypadku posiadania przez uczestnika długich włosów, zaleca się ich upięcie w kucyk lub schowania ich pod kask oraz należytą ostrożność. Zarządca parku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne poplamienie lub uszkodzenie ubrania.
Osoby noszące okulary lub biżuterię, powinny tak je zabezpieczyć, żeby nie uległy uszkodzeniu oraz aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego i innych uczestników.
Życzymy udanej zabawy!